NGAN HANG VDB Building

Đồng Khởi - Quận 1 25 USD/m² ~ 525 Ngàn/m²
Văn phòng cho thuê Quận 1, NGAN HANG VDB Building